2020-2021VARSITY PLAYER ROSTER

PhotoNbr Name POSITIONHtYearMiddle School
AVASH OJHA2AVASH OJHAVARSITYN/ASENIORDURHAM
MIKHALIS KHRISTODULU4MIKHALIS KHRISTODULUVARSITYN/ASENIORDURHAM
BRYSON OESTERLE5BRYSON OESTERLEVARSITYN/AJUNIORDURHAM
SERGIO FREITAS7SERGIO FREITASVARSITYN/AJUNIORAWTREY
ANGEL FLORES8ANGEL FLORESVARSITYN/AJUNIORDURHAM
JACKSON COLQUETT9JACKSON COLQUETTVARSITYN/ASENIORDURHAM
NOAH GALLEGOS11NOAH GALLEGOSVARSITYN/ASENIORDURHAM
ALEX STANFORD12ALEX STANFORDVARSITYN/ASENIORAWTREY
STEVEN PHELPS14STEVEN PHELPSVARSITYN/AJUNIORMCCLURE
JACOB SOBEL15JACOB SOBELVARSITYN/ASENIORDURHAM
ZACH PARKER17ZACH PARKERVARSITYN/AJUNIORDURHAM
BLAKE MCALISTER23BLAKE MCALISTERVARSITYN/ASENIORDURHAM
PhotoName Year
AVASH OJHAAVASH OJHASENIOR
MIKHALIS KHRISTODULUMIKHALIS KHRISTODULUSENIOR
BRYSON OESTERLEBRYSON OESTERLEJUNIOR
SERGIO FREITASSERGIO FREITASJUNIOR
ANGEL FLORESANGEL FLORESJUNIOR
JACKSON COLQUETTJACKSON COLQUETTSENIOR
NOAH GALLEGOSNOAH GALLEGOSSENIOR
ALEX STANFORDALEX STANFORDSENIOR
STEVEN PHELPSSTEVEN PHELPSJUNIOR
JACOB SOBELJACOB SOBELSENIOR
ZACH PARKERZACH PARKERJUNIOR
BLAKE MCALISTERBLAKE MCALISTERSENIOR

2020-2021JV PLAYER ROSTER

PhotoNbr Name POSITIONHtYearMiddle School
BRADY GEARYBRADY GEARYJV GOALKEEPERN/ASOPHOMOREDURHAM
ETHAN HALLETHAN HALLJV GOALKEEPERN/AFRESHMANDURHAM
DEVEN FARTHING2DEVEN FARTHINGJVN/AJUNIORDURHAM
DYLAN MARIN3DYLAN MARINJVN/ASOPHOMOREAWTREY
TREYE LOGAN4TREYE LOGANJVN/ASOPHOMOREDURHAM
RILEY BOGGESS5RILEY BOGGESSJVN/ASOPHOMOREDURHAM
AMIR AISSAT6AMIR AISSATJVN/ASOPHOMOREMCCLURE
CONNOR RESSLER7CONNOR RESSLERJVN/AJUNIORDURHAM
MOHAMMED MIRGHANI8MOHAMMED MIRGHANIJVN/ASOPHOMOREMCCLURE
SERGIO ALBARRAN9SERGIO ALBARRANJVN/ASOPHOMOREDURHAM
NATE JAMES10NATE JAMESJVN/ASOPHOMOREMCCLURE
LUKE FAUST11LUKE FAUSTJVN/ASOPHOMOREAWTREY
MICHAEL JORDAN12MICHAEL JORDANJVN/ASOPHOMOREDURHAM
LUCAS HAMMONTREE13LUCAS HAMMONTREEJVN/AJUNIORDURHAM
YANIS JAMES14YANIS JAMESJVN/ASOPHOMOREMCCLURE
CAMERON DEFOREST15CAMERON DEFORESTJVN/AJUNIORDURHAM
TYLER DAVALOS16TYLER DAVALOSJVN/ASOPHOMOREDURHAM
AUSTIN GREEN18AUSTIN GREENJVN/AFRESHMANDURHAM
GRAY KELLEY19GRAY KELLEYJVN/AFRESHMANDURHAM
PhotoName Year
BRADY GEARYBRADY GEARYSOPHOMORE
ETHAN HALLETHAN HALLFRESHMAN
DEVEN FARTHINGDEVEN FARTHINGJUNIOR
DYLAN MARINDYLAN MARINSOPHOMORE
TREYE LOGANTREYE LOGANSOPHOMORE
RILEY BOGGESSRILEY BOGGESSSOPHOMORE
AMIR AISSATAMIR AISSATSOPHOMORE
CONNOR RESSLERCONNOR RESSLERJUNIOR
MOHAMMED MIRGHANIMOHAMMED MIRGHANISOPHOMORE
SERGIO ALBARRANSERGIO ALBARRANSOPHOMORE
NATE JAMESNATE JAMESSOPHOMORE
LUKE FAUSTLUKE FAUSTSOPHOMORE
MICHAEL JORDANMICHAEL JORDANSOPHOMORE
LUCAS HAMMONTREELUCAS HAMMONTREEJUNIOR
YANIS JAMESYANIS JAMESSOPHOMORE
CAMERON DEFORESTCAMERON DEFORESTJUNIOR
TYLER DAVALOSTYLER DAVALOSSOPHOMORE
AUSTIN GREENAUSTIN GREENFRESHMAN
GRAY KELLEYGRAY KELLEYFRESHMAN